072-215-9555
הגשת תביעת חוב כנגד חייב בחדלות פירעון

הגשת תביעת חוב כנגד חייב בחדלות פירעון

הגשה וניהול תביעת חוב כנגד חייב שהחל בהליכי חדלות פרעון בפני רשם חדלות פירעון

נושה אשר אדם החייב לו כספים פתח הליכי חדלות פירעון, נדרש להגיש תביעת חוב, תביעה המפרטת את מקור החוב ויתרתו. 
תביעת חוב, ניתן להגיש תוך 6 חודשים מיום שניתן צו פתיחת הליכים כנגד החייב. ניתן להגיש בקשה להארכת מועד בנסיבות בהן לא ניתן להגיש תביעת חוב במועד, אולם יש ל הגיש בקשה מתאימה מלווה בתצהיר. בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב, תבדק על ידי הנאמן אשר מוסמך להאריך את המועד בהתאם לנסיבות.
תביעת חוב מוגשת באמצעות טופס מתאים, טופס 702, ואליו יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים להוכחת טענות הנושה, לרבות תצהיר מתאים לאימות העובדות.
היה ויצטברו כספים בקופת הנשייה, היינו יגבו מהחייב כספים במסגרת הליכי חדלות הפירעון שיתנהלו כנגדו, הם יועברו לנושים שהגישו תביעת חוב במועד שנקבע לכך.
תביעת החוב תבדק על ידי הנאמן, שהינו בעל תפקיד אשר ממונה על ידי רשם חדלות פירעון מטעם רשות האכיפה והגביה, וזה יקבע את סכום החוב ואת דין הקדימה – הינו הקדימות / סדר חלוקת הכספים שיגבו בין כלל הנושים אשר יגישו תביעת חוב כאמור.
נושים בדין קדימה, הינם נושים אשר קיבלו עדיפות בזכאות לקבל כספים שנגבים מהחייב. כך למשק קיימת עדיפות לחובות בגין שכר עבודה, פיצויים, רשות המיסים וכיוצב'.
היה והנמושה יהיה זכאי לכספים הוא יהיה זכאי לקבלת תשלום, שהינו דיבידנד מתוך הסכומים שייגבו מהחייב במסגרת הליך חדלות הפירעון.

לקביעת פגישת ייעוץ השאירו פרטים