יצירת קשר
שם*
טלפון*
דוא"ל
הודעה*

דיני עבודהדוגמה של הודעה לעובד

בהתאם לתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב - 2002.


טופס 1 (תקנה 1(א))

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה

1. שם המעביד: _____________________________________________
הישות המשפטית: ____________________________________________
מס' זהות: ________________ /מס' רישום (תאגיד): ____________
מען: ______________________________________________________

שם העובד: _________________________________________________
מס' זהות: _________________________________________________
מען: ______________________________________________________

2. תאריך תחילת העבודה: _____________
תקופת החוזה מיום ________ עד יום _________/תקופת החוזה אינה
קצובה*.

3. תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן:
א. ________________________________________________________
ב. ________________________________________________________
ג. ________________________________________________________

4. שם הממונה הישיר של העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר:
________________________________________________________

5. הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית / שכר שעה / שכר יום
/ שכר שבוע / שכר תוצרת / שכר קיבולת / אחר*: ________________

6. שכר עבודתו של העובד נקבע על פי דירוג ______ , דרגה ______

אם שכרו של העובד אינו נקבע על פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי -
סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה (ברוטו)
בהתאם לבסיס השכר, הוא ____________ שקלים חדשים. פירוט כלל
התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן:

תשלומים קבועים תשלומים שאינם
סוג התשלום** מועד התשלום סוג התשלום** מועד התשלום***
___________ ___________ ___________ _____________
___________ ___________ ___________ _____________
___________ ___________ ___________ _____________
___________ ___________ ___________ _____________

 

___________________
* מחק את המיותר.

** פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר-יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע.

*** אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת.
7. אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד ________ שעות/אורכו של שבוע העבודה הרגיל של העובד ________ שעות*.

8. יום המנוחה השבועי של העובד: _______________ **.

9. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם:

סוג התשלום הגוף המקבל אחוז הפרשה אחוז הפרשה תאריך
ושם התכנית של העובד של המעביד תחילת
התשלום
פנסיה __________ __________ __________ _________
ביטוחים __________ __________ __________ _________
חיסכון (קרן
השתלמות ואחר) __________ __________ __________ _________
אחר: __________ __________ __________ _________

10. אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם
קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים
שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא:
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ והמען לפניה אליו הוא: ___________________________________________

____________________
* מחק את המיותר.
** אם נתון זה משתנה, או שאינו חל לגבי העובד, יש לציין זאת.

הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה,
הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

תאריך: __________ חתימת המעביד: ___________

 

טופס 2
(תקנה 1(ב))

הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

1. שם המעביד: _____________________________________________
הישות המשפטית: ____________________________________________
מס' זהות: ____________ /מס' רישום (תאגיד): ________________
מען: ______________________________________________________

שם העובד: _________________________________________________
מס' זהות: _________________________________________________
מען: ______________________________________________________

תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם:

סוג התשלום הגוף המקבל אחוז הפרשה אחוז הפרשה תאריך
ושם התכנית של העובד של המעביד תחילת
התשלום
פנסיה __________ __________ __________ _________
ביטוחים __________ __________ __________ _________
חיסכון (קרן
השתלמות ואחר) __________ __________ __________ _________
אחר: __________ __________ __________ _________

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

תאריך: __________ חתימת המעביד: ___________

 

חזור >>


לייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה, צור קשר עם עו"ד דוד דוד >>

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי. המידע המוצג באתר אינו מעודכן בצורה סדירה ויתכן שאינו עדכני. אין לעשות כל שימוש במידע המוצג באתר, אין להעתיק או לשכפל בשום צורה את המידע. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל הזכויות שמורות לדוד דוד, משרד עורכי דין ונוטריון.